Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden 4Business Network Events
Versie 1 juni 2021

4Business Network Events
Nieuwe Gentsesteenweg 2A
1702 Groot-Bijgaarden
België
BE0756634345


Artikel 1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reservaties, diensten en prestaties van 4Business Network Events en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen 4Business Network Events en klant.

De overeenkomst is bindend op het moment dat u een reservatie plaatst op www.4business.events.

Voordat u een reservatie kunt plaatsen, dient u akkoord te gaan met de Verkoopsvoorwaarden. Lees deze dus zorgvuldig door voordat u een reservatie plaatst.
Door middel van het plaatsen van een reservatie geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

4Business Network Events behoudt zich het recht voor haar Verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt en van kracht geworden op: 1 juni 2021.

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact opnemen met de klantenservice van 4Business Network Events via hello@4business.events.

De Verkoopsvoorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van 4Business Network Events. Op verzoek kan 4Business Network Events u een schriftelijk exemplaar toezenden.


Artikel 2. Klant

Om bij 4Business Network Events een reservatie te kunnen plaatsen, dient u:

  • over een geldig e-mailadres te beschikken, waarmee u informatie over uw reservatie kunt ontvangen;
  • over een door 4Business Network Events geaccepteerde betaalkaart te beschikken en geautoriseerd te zijn om deze betaalkaart te gebruiken;
  • juiste accountgegevens te verschaffen aan 4Business Network Events


Artikel 3. Het aanbod

Het aanbod op www.4business.events bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten.

Afbeeldingen en specificaties zijn ter indicatie en 4Business Network Events behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod bindt 4Business Network Events niet. Indien 4Business Network Events een onjuiste prijs vermeld heeft op de website – en men ervan uit kan gaan dat het duidelijk om een vergissing gaat – behoudt 4Business Network Events zich het recht voor dit aan te passen. Ook als de reservatie al bevestigd en betaald is.

Indien het een reservatie betreft dat u gereserveerd heeft, zal 4Business Network Events u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de vergissing of fout.

Indien 4Business Network Events niet met u in contact kan komen, kan 4Business Network Events de reservatie(s) annuleren.

Alle prijzen op www.4business.events zijn exclusief 21% BTW.


Artikel 4. Reservaties

De reservatie wordt alleen in behandeling genomen als de betaling is goedgekeurd. U kunt een geplaatste reservatie 7 werkdagen voor het evenement wijzigen of annuleren.

Alle reservaties zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de betaling. Indien er een probleem is met uw reservatie, ontvangt u hierover bericht.

4Business Network Events is niet verantwoordelijk voor onjuist ingevulde persoonlijke account- en adresgegevens

4Business Network Events behoudt zich het recht voor reservaties te weigeren of te annuleren, ook als een reservatie al bevestigd en betaald is.


Artikel 5. Betaling

4Business Network Events biedt verschillende betaalmethoden aan op de website in een beveiligde betaalomgeving. Alle betalingen lopen via een SSL-beveiligde server die uw gegevens versleuteld verstuurt.

De beveiligde betaalomgeving wordt mogelijk gemaakt door STRIPE, die alle betalingen van 4Business Network Events verwerkt. U dient de stappen van uw gekozen betaalmethode uit te voeren om de betaling van uw reservatie af te ronden.

Creditcardgegevens worden automatisch overgedragen via een versleuteld en beveiligd systeem naar de payment processor zonder dat 4Business Network Events of derden toegang hebben tot deze gegevens. Indien u betaalt met Visa of Mastercard is de betaalomgeving extra beveiligd door speciale verificatiemethoden (Verified by Visa of Mastercard Secure code).


Artikel 6. Reservaties

Reservaties kunnen gebeuren zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Het aantal mogelijke reservaties is afhankelijk per evenement.

In het kader van de regels van koop op afstand zal 4Business Network Events de evenementen organiseren. Indien het niet mogelijk is om een evenement te organiseren, ontvangt u hierover bericht.

4Business Network Events voldoet aan de plicht door de diensten van de reservatie eenmalig aan de klant aan te bieden. Wanneer de levering geweigerd wordt, dient dit tot volledig bewijs dat 4Business Network Events voldaan heeft aan de leveringsplicht.

4Business Network Events is niet verantwoordelijk voor vertragingen, wijzigingen en annuleringen door onze leveranciers, zoals feestzalen, catering, restaurants, …  , door slechte weersomstandigheden of andere omstandigheden buiten de wil en toedoen van 4Business Network Events.


Artikel 7. Wijziging en terugbetaling

Geplaatste en betaalde reservaties kunnen tot 7 werkdagen voor het evenement gewijzigd of terugbetaald worden. 


Artikel 8. Acties

4Business Network Events kan u een actie, actiecode, afprijzing en korting aanbieden. Deze acties zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.

4Business Network Events kan u voorzien van een actiecode die u kunt gebruiken om korting te krijgen op uw reservatie. Het is aan u deze actiecode in te voeren bij het plaatsen van een reservatie.  4Business Network Events is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van een actiecode.

Acties, actiecodes, afprijzing en kortingen kunnen niet naderhand toegepast worden op reeds geplaatste reservaties.

Iedere actie heeft eigen specifieke voorwaarden en een eigen geldigheidsduur. 4Business Network Events zal bij bekendmaking van de actie en bij verschaffing van een actiecode een volledige en nauwkeurige omschrijving van de voorwaarden aan u verschaffen.

4Business Network Events kan u ook van een unieke actiecode voorzien. Om misbruik van deze code te voorkomen, dient u deze unieke code geheim te houden. 4Business Network Events is niet verantwoordelijk voor een reeds toegepaste unieke actiecode. Actiecodes zijn niet inwisselbaar voor geld.

4Business Network Events kan niet aan een actie worden gehouden indien u ervan uit kunt gaan dat het duidelijk om een vergissing gaat. 4Business Network Events behoudt zich het recht voor de actie aan te passen. Ook als de reservatie al geplaatst en betaald is.

4Business Network Events behoudt zich het recht voor een actie te herroepen of ervan af te wijken en accounts te blokkeren of te sluiten wanneer er sprake is van incorrect gebruik. Onder incorrect gebruik verstaat 4Business Network Events: fraude, sabotage of al het andere dat de eerlijkheid van een actie in gevaar brengt.


Artikel 9. Privacy

Indien u een reservatie plaatst op www.4business.events worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van 4Business Network Events. 4Business Network Events houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties.

4Business Network Events stelt informatie over het gebruik van de gegevens beschikbaar door middel van het privacy beleid op de website.

4Business Network Events respecteert uw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4Business Network Events is niet verantwoordelijk voor de privacy instellingen op uw apparaat. 4Business Network Events raadt u aan gebruik te maken van antivirussoftware.


Artikel 10. Misbruik

Het is niet toegestaan de website en andere diensten van 4Business Network Events te misbruiken. Het is ook niet toegestaan gebruik te maken van automatische systemen of software waarmee gegevens uit de 4Business Network Events website geëxporteerd kunnen worden.

Pogingen tot het misbruiken van de website en diensten van 4Business Network Events zullen worden gezien als een strafbaar feit. Informatie over zulke activiteiten zullen worden overgedragen aan wet handhavende autoriteiten.

4Business Network Events behoudt zich het recht voor accounts te sluiten of te blokkeren.


Artikel 11. Klachten

Bij klachten, problemen of vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van 4Business Network Events.

E-mail: hello@4business.events

Telefoon: +32 2 888 24 45

Adres:
4Business Network Events
t.a.v. klantenservice
Nieuwe Gentsesteenweg 2A
1702 Groot-Bijgaarden
België


Artikel 12. Overmacht

4Business Network Events is niet aansprakelijk indien een overeenkomst niet kan worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, elke omstandigheid die niet voor het risico van 4Business Network Events behoort te komen.

Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen en ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht.

4Business Network Events behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is 4Business Network Events gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen 4Business Network Events en klant, die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, zijn enkel bevoegd ratione loci, de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel.

Evenement zoeken